Pravidlá promo akcie "BONUS 100 EUR na nákup zariadenia FiskalPRO!"

Termín konania akcie: odo dňa 1.3.2024 do 31.8.2024

Organizátor akcie: A3 Soft s.r.o., Továrenská 98/4, Púchov 020 01
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčín, oddiel Sro, vložka 14910/R.
IČO: 36337960
Telefón: 042/4711642
E-mail: obchod@a3soft.sk

 1. Spoločnosť A3 Soft s.r.o., so sídlom Továrenská 98/4, 020 01 Púchov, Slovenská republika, IČO 36 337 960, zapísaná OR OS Trenčín, odd. Sro, vložka č. 14910/R, ako organizátor spotrebiteľskej akcie (ďalej v texte ako „organizátor“), uvádza a organizuje podľa týchto pravidiel spotrebiteľskú akciu pod názvom „BONUS 100 Eur na nákup zariadenia FiskalPRO!““ (ďalej v texte ako „akcia“) uskutočnenú v spolupráci so zmluvnými partnermi (t.j. distribútora FiskalPRO, servisného partnera FiskalPRO – zoznam uvedený na stránke https://fiskalpro.sk/predajcovia-fiskalpro/) (ďalej v texte ako „predajca“).
 2. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila v deň registrácie do akcie aspoň 18 rokov a ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, okrem osôb špecifikovaných v bode 3. týchto pravidiel alebo každá právnicka osoba s registráciou na území Slovenskej republiky, okrem osôb špecifikovaných v bode 3.týchto pravidiel.
 3. Akcie sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k (i) organizátorovi; (ii) spoločnostií A3 Soft s.r.o., IČO: 36 337 960 a A3 Pay s.r.o., IČO: 50280635; (iii) dodávateľom tovarov/služieb pre organizátora; (iv) zmluvní partneri organizátora; a (v) taktiež sa jej nemôžu zúčastniť ani osoby blízke k takým vyššie uvedeným osobám v zmysle definície blízkej osoby uvedenej v § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 4. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická a právnická osoba (s ohľadom na uvedené v bodoch 2. a 3. týchto pravidiel) (ďalej v texte ako „účastník“), ktorá v termíne konania akcie (t.j. odo dňa 1.3.2024 do dňa 31.8.2024) dobrovoľne splní súčasne všetky nasledovné podmienky v akcii:
  1. Objedná si a zaplatí nové zariadenie značky FiskalPRO a to konkrétne zariadenie s predajným označením: FiskalPRO T6 eKasa alebo FiskalPRO N3 eKasa alebo FiskalPRO N5 eKasa alebo FiskalPRO N86 eKasa alebo FiskalPRO N82 eKasa alebo FiskalPRO ORANGE 4G alebo FiskalPRO ORANGE, u zmluvného predajcu (t.j. distribútora FiskalPRO, servisného partnera FiskalPRO – zoznam uvedený na stránke https://fiskalpro.sk/predajcovia-fiskalpro/ ) alebo priamo v spoločnosti A3 Soft s.r.o..
  2. Bezodkladne aktivuje platobné služby na doručenom zakúpenom zariadení značky FiskalPRO a zároveň budú plne aktívne využívané minimálne po dobu 1 kalendárneho roka od zakúpenia zariadenia značky FiskalPRO z bodu 4.a) týchto pravidiel.
  3. Kompletne a pravdivo vyplní POUKAZ, ktorý mu bude doručený spolu s novým zariadením. Presný popis vyplnenia Poukazu je uvedený v tomto bode týchto pravidiel. Poukaz je platný najneskôr do 30 dní od ukončenia akcie, t.j. do 30.9.2024.
  4. Vyplnený poukaz doručí spolu s pôvodne používaným zariadením poštou, prípadne osobne predajcovi alebo poštou, prípadne osobne priamo organizátorovi na adresu: A3 Soft s.r.o. – SKLAD, Továrenská 127, Púchov 020 01
  5. Vráti pôvodne používané zariadenie evidované v systéme eKasa s prideleným kódom pokladnice spolu s prehľadovou uzávierkou, nie staršou ako 14 dní, poštou, prípadne osobne predajcovi alebo poštou, prípadne osobne priamo organizátorovi na adresu: A3 Soft s.r.o. – SKLAD, Továrenská 127, Púchov 020 01. Zariadenie musí byť plne funkčné (bez použitia Chráneného dátového úložiska, tzv. CHDÚ). V opačnom prípade si organizátor vyhradzuje právo účastníka vylúčiť z akcie.

V kroku vypĺňania Poukazu je potrebné vyplniť Poukaz na strane Predajcu nasledovne:

 1. V políčku „Predávajúci (názov firmy, IČO)“ uvedie svoj obchodný názov spoločnosti, spolu s IČO identifikátorom;
 2. V políčku „Kupujúci (názov firmy, IČO)“ uvedie obchodný názov kupujúceho, spolu s IČO identifikátorom;
 3. V políčku „Názov, typ a sériové číslo šrotovaného zariadenia“ uvedie názov, typ a sériové číslo pôvodne používaného zariadenia;
 4. V políčku „Kód pokladnice pridelený finančnou správou“ uvedie kód pôvodne používané zariadenie, pod ktorým je pôvodne evidované zariadenie evidované v systéme eKasa;
 5. V políčku „TID nového zariadenia“ uvedie TID nového zariadenia s aktivovanými platobnými službami;
 6. V políčku „Dátum“ uvedie dátum zakúpenia nového zariadenia značky FiskalPRO.

V kroku vypĺňania Poukazu je potrebné vyplniť Poukaz na strane Organizátora nasledovne:

 1. V políčku „Sériové číslo nového zariadenia“ uvedie sériové číslo zakúpeného zariadenia značky FiskalPRO
 2. Po splnení podmienok v bode 4 nasleduje verifikácia splnenia podmienok účasti na spotrebiteľskej akcii na strane organizátora. Organizátor si vyhradzuje dobu na kontrolu splnenia podmienok účasti v akcii na dobu maximálne 30 dní od aktivácie platobných služieb a splnenia všetkých podmienok uvedených v bode 4 týchto pravidiel.
 3. Splnením podmienok účasti v akcii podľa bodu 4. týchto pravidiel akcie vyjadruje a potvrdzuje účastník výslovný súhlas s jeho účasťou v akcii podľa týchto pravidiel.
 4. Účastník sa môže kedykoľvek počas trvania akcie informovať u predajcu alebo organizátora o stave splnenia podmienok účasti na akcii.
 5. Po splnení bodov 4 a 5 získava účastník nárok na FiskalPRO BONUS v hodnote 100 Eur bez DPH. Bonus bude účastníkovi vyplatený formou dobropisu k faktúre, zľavy na poskytnuté zariadenia, zľavou na ďalší nákup zariadení značky FiskalPRO alebo inou formou podľa dohody medzi účastníkom a predajcom zariadenia značky FiskalPRO.
 6. V prípade, že účastníkovi nebude doručený Poukaz spolu so zakúpeným zariadením značky FiskalPRO počas trvania akcie, sa účastník môže obrátiť na predajcu alebo infolinku organizátora na telefónnom čísle +421 850 333 300, ktorý mu poskytne informáciu o dodatočnom doručení a uplatnení Poukazu.
 7. Pre vyplatenie hodnoty Poukazu spôsobom uvedeným v bode 8. je Predajca povinný:
  1. Vyplniť pravdivo a kompletne Poukaz;
  2. Bezodkladne doručiť organizátorovi vrátené od Účastníka pôvodne používané zariadenie evidované v systéme eKasa s prideleným kódom pokladnice spolu s prehľadovou uzávierkou, nie staršou ako 14 dní;
  3. Vyplniť reportingový dokument, do ktorému mu bude pridelený prístup zo strany Organizátora podľa inštrukcií Organizátora.
 8. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo jednostranne zmeniť konfiguráciu akcie ako aj úplne zmeniť hodnotu poskytnutého bonusu a nahradiť ich novými s tým, že v takomto prípade dôjde k následnej aktualizácii týchto pravidiel.
 9. Za poskytnutý Bonus nie je možné požadovať finančnú náhradu. Na Bonus nemá účastník právny nárok a nie je možné ju vymáhať súdnou cestou.
 10. Organizátor nezodpovedá za škody vzniknuté s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím alebo nevyužitím Bonusu. Organizátor nezodpovedá ani za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom a ani za škody, ktoré môžu účastníkovi vzniknúť samotnou účasťou na akcii.
 11. Organizátor nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im akokoľvek vzniknú v súvislosti s ich účasťou na akcii.
 12. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické či organizačné problémy, ktoré sa môžu v rámci akcie vyskytnúť (napríklad pri zasielaní poštou pôvodne používaných zariadení a pod.).
 13. V prípade, že sa organizátor dozvie, že účastník nesplnil všetky podmienky k účasti v akcii, alebo že účastník konal v rozpore s týmito pravidlami akcie, tak bude z akcie organizátorom s konečnou platnosťou vylúčený (bez akéhokoľvek nároku na Bonus).
 14. V prípade akéhokoľvek podozrenia na podvodné správanie zo strany účastníka si organizátor vyhradzuje právo takého účastníka z akcie podľa svojho uváženia s konečnou platnosťou vylúčiť (bez akéhokoľvek nároku na odovzdanie prípadnej ceny).
 15. Splnením podmienok účasti v akcii podľa bodu 4. týchto pravidiel akcie vyjadruje a potvrdzuje účastník výslovný súhlas s jeho účasťou v akcii podľa týchto pravidiel.
 16. Tieto pravidlá akcie sú prístupné na internetovej stránke fiskalpro.sk/bonus100
 17. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa akcie podľa jeho vlastného uváženia. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo kedykoľvek počas termínu konania akcie zmeniť tieto pravidlá akcie (vrátane zmeny výšky Bonusu) a všetky podmienky akcie v nich obsiahnuté, a to vrátane práva kedykoľvek ukončiť akciu bez akejkoľvek náhrady, a to s účinnosťou ku dňu zverejnenia týchto zmien. Všetky zmeny pravidiel akcie podľa tohto bodu organizátor riadne zverejní a sprístupní verejnosti podľa bodu 16. týchto pravidiel akcie.
 18. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa akcie bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
 19. Akcia sa riadi výlučne týmito pravidlami a akékoľvek prípadné kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia len na marketingový/informatívny účel.
 20. Účasť na akcii účastníkom nie je zo strany organizátora spoplatnená.
 21. Ustanovenia týchto pravidiel akcie, prevádzkovanie, samotný priebeh a ukončenie akcie sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov).

V Púchove, dňa 22. 2. 2024

Pripravili sme pre vás upgrade v súlade s legislatívou platnou od 1. 7. 2022

Finančná správa pripravila aktualizáciu VRP, o ktorej vás budeme aktuálne informovať.