Otázky a odpovede týkajúce sa zaokrúhľovania

ZAOKRÚHĽOVANIE
(vyplývajúce zo zákona č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

Zdroj: MF SR

Najčastejšie otázky a odpovede

Odpoveď je jednoznačná – ÁNO

pretože túto povinnosť priamo ukladá zákon (č. 457/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) a týka sa všetkých registračných pokladníc na Slovensku.

Celý článok

Nie, zaokrúhľovať sa bude až výsledná cena nákupu a to len vtedy, keď bude platená v hotovosti.

Nie, cena nákupu platená platobnou kartou sa zaokrúhľovať nebude. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje len na hotovostné platby.

Nezáleží na tom aká platba je prvá/druhá/tretia v poradí. Vždy sa cena platená v hotovosti musí zaokrúhliť, a to bez ohľadu na
poradie. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje.

Zaokrúhľuje sa vždy len tá časť, ktorá je platená v hotovosti, zvyšok sa doplatí platobnou kartou. Zákon však nehovorí o poradí
platby, ale všeobecne o cene platenej v hotovosti. Nezáleží na tom aké poradie kombinácií platieb (karta/hotovosť) bude zvolené,
platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená.

Príklad:
Výsledná cena nákupu je 53,62 €.
Kupujúci má v hotovosti len 23,60 €.
Kupujúci doplatí platobnou kartou 30,02 € (53,62 € – 23,60 €).

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený
v hotovosti sa zaokrúhli.
V zmysle zákona o cenách suma platená v hotovosti 0,01 € musí byť zaokrúhlená na 0,05 €.

Príklad:
Cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €.
Kupujúci chce zaplatiť dvoma stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.
Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže 48,34 € – 7,66 € = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.
Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 € a výsledná suma, ktorú zákazník zaplatí bude 48,36 €

Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok
14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.

Napr., ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený
bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €.

Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale
ide o „inú finančnú transakciu“, ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar. Zaokrúhľovať
sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude.

Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania
1 a 2 eurocentových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto
prípade za hotovosť nepovažujú.

Zaokrúhľuje sa cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá.

Áno, 1 a 2 centové mince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich vydávať.

Prepravka je tovar (zákazník si prepravku, na rozdiel od iných vratných obalov, môže kúpiť aj osobitne), preto ak je cena za nákup
prepravky platená v hotovosti, musí sa zaokrúhliť.

Pri vrátení tovaru sa nepostupuje podľa zákona o cenách.

Nie, zákon o cenách sa na výplatu mzdy a náhrady za cestovný príkaz nevzťahuje.

Na pokuty, penále a úroky sa podľa § 1 ods. 3 zákon o cenách nevzťahuje.

Poštovné, dobierka, poistenie zásielky (poštovné za poistenú zásielku), manipulačný poplatok (služby poskytované poštovými
podnikmi) – platba za tieto služby sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhlenie uhrádzanej výslednej
ceny platenej v hotovosti podľa § 3 ods. 4 sa uplatní aj v prípade regulovaných cien, nakoľko takéto zaokrúhľovanie ceny nie je
porušením cenovej disciplíny podľa tohto zákona. Na medzinárodné tarify v oblasti pôšt podľa osobitných predpisov sa podľa § 1
ods. 3 zákon o cenách nevzťahuje.

Podľa zákona o cenách musí byť cena platená v hotovosti zaokrúhlená. Zákon o cenách neustanovuje konkrétny postup pri platbe
na dobierku v hotovosti. Kuriér na základe zmeny spôsobu platby na dobierku z bezhotovostnej na hotovostnú prijme od zákazníka
zaokrúhlenú platbu v hotovosti a zmenu spôsobu platby so zaokrúhlenou sumou vyznačí na doklade, ktorý odovzdáva predajcovi.
Zákazník podpisom na doklade potvrdzuje skutočnosť, že zaplatil v hotovosti. Kuriér predajcovi odovzdá zaokrúhlenú sumu platenú
v hotovosti podľa zákona o cenách. Potvrdená informácia o zaplatenej sume zo strany zákazníka (podpisom na doklade)
predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve.

Áno, úhrada faktúry za tovary (služby) sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhľovanie sa uplatní.

Pokiaľ ide o preddavkovú platbu za tovar podľa § 1 zákona o cenách a táto je platená v hotovosti, zaokrúhlenie podľa § 3 ods. 4
sa uplatní.

a) Príjem peňazí v hotovosti za tovar/službu 30. 6. 2022, faktúra vystavená 2. 7. 2022 za platbu v hotovosti 30. 6. 2022.
Musí faktúra obsahovať údaj o zaokrúhlení?

Nakoľko 30. 6. 2022, t. j. pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o cenách o zaokrúhľovaní, nedošlo k zaokrúhleniu pri platbe
v hotovosti, faktúra údaje o zaokrúhlení nebude obsahovať.

b) Faktúra vystavená 30. 6. 2022 (dodanie tovaru/služby), príjem peňazí v hotovosti za tovar/službu 2. 7. 2022. Musí byť
vystavená opravná faktúra s údajmi o zaokrúhlení z dôvodu platby 2. 7. 2022?

Podľa platných právnych predpisov sa nepožaduje z uvedeného dôvodu vystaviť opravnú faktúru.
Ak by sa úhrada realizovala v hotovosti dňa 2. 7. 2022, platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená podľa zákona o cenách, čo je
preukázateľné na doklade o úhrade faktúry (pokladničný doklad z pokladnice e-kasa klient, príjmový pokladničný doklad a pod.)
Takýto doklad predstavuje účtovný záznam v súlade so zákonom o účtovníctve.

Otázky týkajúce sa nastavenia systémov pokladnice e-kasa klient, DPH a účtovníctva:

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, bude na
pokladničnom doklade uvedené zaokrúhlenie ceny ako povinný údaj.

Štruktúra dátovej správy ostáva bez zmeny. On-line registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-kasa
už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už on-line registračná pokladnica
na server e-kasa zasielať nebude.

V dátovej správe sa nebude uvádzať žiadny ďalší údaj o zaokrúhlení. Hodnota zaokrúhlenia nebude uvádzaná ako položka (Item)
a nebude jej priraďovaná žiadna sadzba dane z pridanej hodnoty. Zaokrúhlenie nebude mať spätný vplyv na rozpis dane z pridanej
hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa
vypočítajú z cien položiek (Item) a zaokrúhli sa až výsledná suma dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na
pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej hodnoty bude zo sumy pred zaokrúhlením).

Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa
dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do systému ekasa zasiela najmenej celková suma platenej ceny. V prípade kombinovanej platby sa do systému e-kasa pošle celková suma
platenej ceny, ktorá je súčtom sumy zaplatenej napr. platobnou kartou a zaokrúhlenej sumy platenej v hotovosti.

Prečítajte si aj naše ďalšie články!

VRP 2 a zaokrúhľovanie

Je povinné aktualizovať software v registračnej pokladnici kvôli zaokrúhľovaniu? 9. júna 2022 Posted by: prosimsi Categories: Aktuality, Zaokrúhľovanie Nekomentované Ako postupovať: Ak si podnikatelia nastavia

Čítať viac »

Pripravili sme pre vás upgrade v súlade s legislatívou platnou od 1. 7. 2022

Finančná správa pripravila aktualizáciu VRP, o ktorej vás budeme aktuálne informovať.